skip to Main Content

In een gespannen economisch klimaat vereist het tot stand komen van vastgoedprojecten meer dan ooit het verenigen van creativiteit en juridische zekerheid.

Het team van UrbanLaw werkt dagelijks structuren uit die erop gericht zijn de noden van de investeerders, de promotoren, de constructeurs, de tussenpersonen of de uiteindelijke kopers te optimaliseren.

Onze advocaten hebben reeds vele jaren ervaring inzake het tot stand brengen van zakelijke rechten (erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik, enz.) en het in lijn brengen ervan met de mogelijkheden die worden geboden door het vennootschapsrecht en het boekhoudrecht.

Zij beroepen zich in hun praktijk op een nauwe samenwerking met een extern team van fiscalisten, gespecialiseerd in vastgoedproblematiek (registratierechten, BTW en belasting op meerwaarden).

Het verloop van vastgoedtransacties is onderworpen aan marktpraktijken en aan standaarden die geënt zijn op deze inzake fusies en overnames van ondernemingen.

Met hun ervaring opgedaan in Angelsaksische advocatenkantoren, kunnen de advocaten van UrbanLaw u bijstaan bij het opzetten van data-rooms en het opstellen van audit rapporten (due diligence).

Ons team zal u helpen bij het onderhandelen van uw transacties, ook in het kader van geschillen, daarbij rekening houdend met de specifieke kenmerken die verband houden met het profiel en de noden van uw onderneming.

De ruimtelijke ordening biedt snel evoluerende instrumenten aan (plannen van aanleg, stedenbouwkundige plannen en voorschriften) binnen een complex kader.

De Federale Staat, de Gewesten, de Provincies (voor Vlaanderen) en de Gemeenten oefenen namelijk respectievelijke bevoegdheden uit op dit gebied.

Het toepassingsgebied van deze reglementering beslaat een brede waaier, met inbegrip van de bescherming van het erfgoed, monumenten en sites, de renovatie van te rehabiliteren bedrijfsterreinen, stadsvernieuwing, de herwaardering van stedelijke centra, plattelandsontwikkeling (inclusief het netwerk NATURA 2000), het woonbeleid of zelfs het toerisme.

Eerder dan een beperking, kan het recht inzake ruimtelijke ordening een waardevol instrument blijken.

Nieuwe bepalingen bieden aan de privésector een groeiend initiatiefrecht, in het bijzonder in het kader van de herwaardering van industriële of stadskankers.

De advocaten van UrbanLaw stellen een ruime ervaring tot uw dienst, zowel op het gebied van het adviseren van particulieren en promotoren die maximaal voordeel willen halen uit de plannen en reglementen waaraan zij onderworpen zijn als op het gebied van het adviseren van overheden die de op hun grondgebied toepasselijke instrumenten wensen te optimaliseren.

Ons team komt eveneens op regelmatige basis tussen in het administratief contentieux in deze aangelegenheden (beroep tot schorsing en nietigverklaring voor de Raad van State).

De drie Gewesten onderwerpen de verwezenlijking, de wijziging of de exploitatie van vastgoedprojecten aan het verkrijgen van vergunningen (stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, erfgoedvergunning, sociaaleconomische vergunning, enz.).

De verleningsprocedures van vergunningen maken regelmatig het voorwerp uit van wijzigingen (als gevolg van wijzigingen in wetgeving of van veranderingen in de rechtspraak). Dit gebrek aan stabiliteit in de reglementering maakt de controle over dit ingewikkelde instrument bijzonder subtiel.

Bovendien zijn de proceduretermijnen en het risico op gerechtelijke procedures (met de plaatselijke bewoners of met de administratie) zowel voor de investeerder als voor de promotor een constante bezorgdheid.

Het team van UrbanLaw biedt u een unieke deskundigheid op het vlak van vergunningen om u toe te staan uw projecten uit te voeren, te wijzigen of te regulariseren.

Onze advocaten stellen u naast een diepgaande kennis van de wetgeving ook een op het terrein, bij de administraties, verworven ervaring ter beschikking.

Ondersteund door steeds talrijker Europese normeringen, is het milieurecht een snel groeiende rechtstak.

Het toepassingsgebied ervan verruimt en de vereisten ervan worden steeds strenger.

Het in rekening brengen van de milieuaspecten bij het uitwerken van projecten is van fundamenteel belang om zowel de kosten als de timing ervan te controleren. In dit perspectief stellen onze advocaten u in het bijzonder een specifieke deskundigheid ter beschikking op het vlak van het beheer van rapporten en effectstudies.

De bescherming van de bodem en van het grond- en oppervlaktewater hangt nauw samen met de verwezenlijking van vastgoedprojecten. De bepalingen van de drie gewesten en, in het bijzonder, deze van het Waals Gewest, die volop worden herzien, worden door ons team nauwlettend opgevolgd.

De advocaten van UrbanLaw werken geregeld samen met adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in bodemanalyse en –sanering en onderhandelen regelmatig met de administraties over de aard en de timing van de verrichtingen die zij kunnen eisen.

De recente ontwikkeling met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen en de beperkingen op de uitstoot van CO2 zijn intussen een klassiek aspect van de evaluatie van gebouwen en projecten, waarin onze advocaten u graag zullen begeleiden.

De problematiek van de gevaarlijke producten (PCB-olie, asbest, koelgassen, enz.) kan eveneens bijzondere juridische vragen oproepen die een gedegen deskundigheid vergen.

Het beheer van een vastgoedpatrimonium vereist het afsluiten van huurcontracten (met betrekking tot kantoren, handelshuur, woninghuur of met betrekking tot industriële ruimten), beheerscontracten of marketing contracten (met vastgoedmakelaars).

De gebouwen met meerdere gebruikers vereisen bovendien de naleving van de (onlangs gewijzigde) regels inzake mede-eigendom.

Steeds vaker moeten geschillen met huurders of medecontractanten gevoerd worden.

De advocaten van UrbanLaw bieden aan hun cliënten regelmatig diensten aan op dit vlak en zijn ideaal uitgerust voor het voeren van gerechtelijke en scheidsrechterlijke procedures evenals voor alternatieve geschillenbeslechtingsmethodes (verzoening, bemiddeling en onderhandeling).

Het bouwrecht is complex en de talrijke verantwoordelijkheden die het oplegt aan de promotoren, aannemers en architecten dwingt hen om hun opdrachten goed te formuleren. De uitvoering van die verschillende activiteiten is een bron van vele conflicten.

De verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde onroerende goederen is specifiek gereglementeerd en stelt de promotor bloot aan zware burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Onze advocaten, die vertrouwd zijn met deze verschillende wetgevingen, zullen u bijstaan zowel in de voorbereidende stappen als bij het verdedigen van uw belangen in geval van een conflict.

In een preventieve context , adviseren de advocaten van Urbanlaw u over het beleid inzake risicobeheer om uw projecten uit te voeren.

Wij begeleiden u in het bijzonder m.b.t. verzekeringen ( professionele BA , ABR , BA uitbating, BA bestuurders , enz.) . Met onze adviezen wordt u adequaat gedekt en beschikt u over voldoende waarborgen in toepassing met uw situatie.

Wanneer het risico op schade bedreigt, helpen onze specialisten u om uw verantwoordelijkheid te vermijden of uw risico te minimaliseren.

Het team van UrbanLaw hecht op al deze gebieden bijzonder belang aan een voortdurende opleiding van haar eigen leden, en aan een opvolging van haar cliënten teneinde hun aandacht te vestigen op ontwikkelingen die voor hen van belang kunnen zijn.

Back To Top